Contact  |  Mobiel : 06-50670645 |  Fax: 0546-864456 |    Winkelwagen  | 
banner

Algemene Voorwaarden

artikel 1

Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven Ho-Haselhoff Bandenservice

De gebruiker van deze voorwaarden, verkoper. Koper: De wederpartij van Ho-Haselhoff Bandenservice, opdrachtgever.

Koper op afstand: De wederpartij van Ho-Haselhoff Bandenservice, opdrachtgever die via Internet een aanbod van Ho-Haselhoff Bandenservice heeft aanvaard.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Ho-Haselhoff Bandenservice en koper.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ho-Haselhoff Bandenservice eveneens voor de uitvoering waarvan door koper op afstand van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.2 Indien 1 of meer bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Overeenkomsten waarbij Ho-Haselhoff Bandenservice partij is gelden eerst als gesloten:

A  - na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door koper van een door Ho-Haselhoff Bandenservice gedaan aanbod

B  - in geval van koop op afstand, nadat de koper conform de aanwijzingen op de website van Ho-Haselhoff Bandenservice heeft betaald

3.3 De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn in Euro inclusief btw en andere heffingen van overheidswege transport en laad- of loskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn in Euro inclusief btw, verwijderingsbijdrage en transportkosten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.5 In beginsel wordt er geen service verleent of levering gedaan op rekening.

3.6 Indien sprake van order op rekening, dan is de betaaltermijn uitdrukkelijk aangegeven op de factuur (minimaal vijf dagen).

3.7 Bij niet tijdig betalen worden er kosten in rekening gebracht (minimaal 25,00 euro per herinnnering).

3.8 Wanneer betaling uitblijft, worden er aanmaningskosten in rekening gebracht. Ook kan worden overgegaan tot het uit handen geven van de vordering, waarbij alle daaruit vloeiende kosten worden verhaalt op de opdrachtgever/koper/klant.

Artikel 4 Levering

4.1 Levering van materialen geschiedt op het door koper op afstand aangewezen aangegeven afleveradres. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst van de banden ligt volledig bij de koper op afstand.

4.2 Indien Ho-Haselhoff Bandenservice een termijn voor levering heeft opgegeven is deze indicatief. Bij overschrijding dient Ho-Haselhoff Bandenservice koper op de hoogte te stellen. Bij de overeenkomst op afstand zal Ho-Haselhoff Bandenservice de levering laten plaatsvinden binnen tien dagen na bestelling, indien er sprake is van een ontoereikende voorraadpositie. Indien deze termijn niet wordt gehaald zal Ho-Haselhoff Bandenservice de koper op afstand hiervan in kennis stellen en hem de mogelijkheid geven de koopprijs terug te laten betalen. Het verzuim van Ho-Haselhoff Bandenservice treedt zonder ingebrekestelling in, wanneer de koop op afstand niet uiterlijk binnen tien dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de koper op afstand de bestelling bij Ho-Haselhoff Bandenservice heeft gedaan, is nagekomen behoudens voor zover de vertraging Ho-Haselhoff Bandenservice niet kan worden toegerekend of indien nakoming blijvend onmogelijk is doordat het gevraagde artikel niet meer leverbaar is.

Artikel 5 Transport Risico Onaanvaardbare zendingen

5.1 Eventuele specifieke wensen van koper inzake het transport/verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten ervan te zullen dragen.

Artikel 6 Onderzoek, reclames, bedenktijd

6.1 In het geval dat koper op afstand een levering als bedoeld in art. 4.1 ontvangt na totstandkoming van een overeenkomst op afstand, heeft hij zeven werkdagen bedenktijd en het recht om zonder opgaaf van redenen kosteloos de koop op afstand te ontbinden. Rechtstreekse kosten betreffende de terugzending van het geleverde naar zowel Ho-Haselhoff Bandenservice als zijn leveranciers komen voor rekening van de koper op afstand. Koper op afstand dient het geleverde dan te retourneren in de staat waarin het geleverde zich bevond, ten tijde van de aflevering. De door koper op afstand betaalde koopprijs zal onder inhouding van het bedrag aan rechtstreekse kosten van terugzending binnen dertig dagen na ontbinding door Ho-Haselhoff Bandenservice worden gecrediteerd. De geleverde banden mogen niet op een velg gemonteerd zijn geweest.

6.2 Bij een retourzending bepaalt Ho-Haselhoff Bandenservice de waardevermindering -indien en voor zover van toepassing- van de producten, door bijvoorbeeld schade, verkleuring, vervuiling, gebruik, etc. Deze waardevermindering wordt verrekend met de creditering.

Artikel 7 Modellen

7.1 De op de website opgenomen getallen, maten, gewichten, specificaties of omschrijvingen zijn slechts als aanduiding gegeven. Door Ho-Haselhoff Bandenservice wordt een zodanig inzicht verschaft aan de koper op afstand dat hij over de meest actuele informatie beschikt, bij het raadplegen van de Ho-Haselhoff Bandenservice website.

Artikel 8 Prijs en kosten

8.1 Ho-Haselhoff Bandenservice mag prijsstijgingen doorberekenen na 1 maand, vanaf de offerte-datum gerekend, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst, prijswijzigingen met meer dan 3 procent hebben voorgedaan. In een dergelijk geval heeft koper alsmede koper op afstand het recht om de overeenkomst te ontbinden en zal het reeds betaalde aankoopbedrag volledig naar koper gecrediteerd worden.

Artikel 9 betaling

9.1 Betaling dient te geschieden door vooruitbetaling, contant bij oplevering of per PIN transactie bij oplevering, op een door Ho-Haselhoff Bandenservice aan te geven wijze in de valuta waarin de artikelen worden aangeboden op de website. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 Garantie

Volgens de VACO garantiebepalingen. Zie de website: www.vaco.nl.

Artikel 11 Risico-overgang

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde zaken gaat op koper over, op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde waaronder het door koper op afstand aangewezen montageadres worden gebracht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien door Ho-Haselhoff Bandenservice geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Ho-Haselhoff Bandenservice beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Garantie is geregeld.

12.2 Ho-Haselhoff Bandenservice is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van de in opdracht en voor rekening van koper dan wel koper op afstand door een montagepartner dan wel door koper op afstand aangewezen derde montagewerkzaamheden.

12.3 Indien Ho-Haselhoff Bandenservice aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Ho-Haselhoff Bandenservice te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de order, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Ho-Haselhoff Bandenservice nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Ho-Haselhoff Bandenservice bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Ho-Haselhoff Bandenservice steeds de bedoeling van de koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

12.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. de eventuele redelijke kosten, gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ho-Haselhoff Bandenservice aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Ho-Haselhoff Bandenservice toegerekend kan worden. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.6 Schade aan banden en wielen en/of velgen van de klant door werkzaamheden die door Ho-Haselhoff Bandenservice worden uitgevoerd, vallen niet onder de aansprakelijkheid van Ho-Haselhoff Bandenservice, tenzij;

A.  de schade is ontstaan door aantoonbare onkunde

B.  de schade is ontstaan door aantoonbare laakbaarheid

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Ho-Haselhoff Bandenservice zich de rechten en bevoegdheden voor die Ho-Haselhoff Bandenservice toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht.

13.2 De in het kader van de overeenkomst eventueel door Ho-Haselhoff Bandenservice tot stand gebrachte websites, brochures, ontwerpen, berekeningen, tekeningen, stalen afbeeldingen en prijslijsten blijven eigendom van Ho-Haselhoff Bandenservice, ongeacht of deze aan koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen Ho-Haselhoff Bandenservice en koper is Nederlands recht van toepassing. Op verzoek leveren wij de VOORWAARDEN schriftelijk aan onze klanten.